Home → Generalitati

poza1 Oraşul Bălan este o localitate izolată de restul oraşelor, neavând acces direct la drumuri naţionale sau căi ferate. Este un oraş monoindustrial al cărui destin a fost dintotdeauna determinat de mina de cupru. Înainte de 1967 Bălanul a fost un sat montan; numărul locuitorilor a urmat dinamica minei de cupru, populaţia crescând datorită nevoii de forţă de munca (au fost publicate nenumărate anunţuri la ziar privind angajări la mina Bălan). Circa 83% dintre locuitori au avut activităţi raportate direct sau indirect la mina de cupru. Minele Bălan au trecut printr-un proces intensiv de restructurare care a culminat cu închiderea acesteia în 2006, fiind supusă unor programe de restructurare şi conservare. Nivelul şomajului este situat în jur de 27%.

Cea mai mare parte a populaţiei locuieşte în blocuri cu apartamente, construite de stat (93%) între 1966-1985; Este vorba aici de 120 apartamente confort I, 1500 apartamente confort II, restul fiind confort III si IV; 126 apartamente au o singura camera, 2120 doua camere, 630 trei camere, 20 patru camere. Restul de 7% locuiesc in case. O parte dintre blocurile de locuit din sudul oraşului au fost parţial distruse si devastate. De menţionat că aceste imobile sunt într-o stare avansată de degradare.

Condiţiile grele de trai, ale unei comunităţi fără mari diferenţe economice între indivizi a dus la conturarea unei reţele spontane de întrajutorare socială “pentru supravieţuire”. Mina a devenit un organism formal de „ajutor si asistenţa”, în care toţi aveau încredere (ea se interpunea între comunitate si stat).

Acesta situaţie s-a schimbat radical după 1989 deoarece s-a pierdut validitatea, consistenta relaţiei paternale dintre corporaţie (ca şi creaţie mentala) şi indivizi, lucru care a atras după sine şi o puternica degradare a încrederii în autorităţi; orice relaţie care înainte s-a constituit pe încredere a intrat acum în colaps. Reţelele sociale şi-au pierdut rolul bine definit, deoarece rămânând fără sprijinul minei, eficienţa lor a scăzut considerabil. Astfel, o buna parte dintre oameni şi-au pierdut identitatea culturală comună. Când „indivizii consideră că tradiţiile nu mai funcţionează, iar instituţiile îşi pierd identitatea, dezintegrarea socială apare”.

În acest context serviciile publice oferite de către autoritatea locală sunt puse în situaţia de a contracara aceste fenomene, precum şi să găsească soluţiile optime privind remedierea stării de fapt.

Autoritatea publică locală se regăseşte într-o situaţie de cumpănă, generată de următorii factori:

  • mobilitatea excesivă din sectorul public (generată de slaba remunerare a acestora, precum şi posibilităţi limitate de motivare a acestora prin alte mijloace, inclusiv cursuri de perfecţionare şi instruire necesare în carieră);
  • nivel foarte scăzut de specializare a angajaţilor autorităţii locale, fapt ce conduce la o capacitate relativ scăzută de a atrage şi gestiona finanţări externe, în paralel şi pe diferite domenii de activitate. În momentul actual echipa de gestionare a proiectelor de finanţare cuprinde 3 persoane, care pot gestiona simultan un număr de maxim 2 astfel de proiecte;
  • dotare cu echipamente hardware şi software insuficientă pentru derularea în condiţii optime a activităţii (lipsa unui birou dotat corespunzător pentru desfăşurarea activităţii de concepere şi implementare a proiectelor);
  • lipsa unei strategii coerente axată pe obiective asumate unanim cu o indicare clară a setului de acţiuni şi a surselor de finanţare posibile care duce inclusiv la o slabă relaţionare instituţională de parteneriat cu alţi factori interesaţi, precum şi la o scădere progresivă a încrederii populaţiei în autoritatea locală;
Toţi aceşti factori menţionaţi conduc la o abilitate scăzută de formulare a politicilor publice, de planificare strategică, precum şi o calitate slabă a managementului ciclului de politici publice, precum şi a furnizării serviciilor publice.
poza1 Autoritatea locală a Oraşului Bălan a elaborat în mod participativ o Strategie de Dezvoltare Locală care a fost finalizată în anul 2007. Creionarea strategiei a fost făcută, în acea perioadă, de către angajaţi ai Primăriei Bălan, în cadrul unui Program de Creştere a Capacităţii Administrative, dar fără asistenţă profesională de specialitate şi finanţare. Astfel, documentul obţinut s-a limitat la identificarea unor probleme cu care se confruntă localitatea, dar acestea nu au fost transformate în obiective, nefiind astfel identificate proiecte şi surse concrete de finanţare pentru fiecare dintre priorităţi. Această strategie nu poate fi folosită actualmente ca instrument de lucru pentru realizarea politicilor publice din mai multe motive:  • în ultimii ani o parte dintre activităţile necesare rezolvării problemelor identificate au fost derulate;
  • în ultimii ani au apărut o serie de noi probleme care necesită identificare, operaţionalizare şi soluţionare imediată;
  • de asemenea, echipa de elaborare şi implementare a strategiei şi-a modificat componenţa (majoritatea schimbându-şi locul de muncă);
  • cele mai noi abordări în domeniul dezvoltării locale necesită o instrumentare diferită a modului de întocmire a strategiei de dezvoltare locală.


Aparatul Propriu al Primăriei Oraşului Bălan are în prezent un număr total de 165 de angajaţi, funcţionari publici şi personal contractual. Dintre aceştia, conform evidenţelor de la nivelul Biroului de Resurse Umane, doar 3 persoane au beneficiat de cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate sau conex domeniului de activitate în care aceştia activează, în ultimii 5 ani, din cauza lipsei acute de fonduri (în acest domeniu) cu care se confruntă oraşul Bălan. Având în vedere această situaţie, calitatea deciziilor şi acţiunilor la nivel instituţional este scăzută, precum şi abilităţile de formulare a politicilor publice şi planificare strategică. Toate acestea au condus la performanţe administrative scăzute.

În contextul în care alocaţiile bugetare în această perioadă sunt extrem de sărace, iar economia locală se află într-un declin pregnant, autoritatea locală trebuie să-şi asume rolul de unic agent de dezvoltare, iar singura modalitate de a realiza acest deziderat şi de remediere a situaţilor problematice existente rămâne îmbunătăţirea performanţei administrative prin conceperea şi implementarea de strategii coerente, a unui cadru reglementat de politici publice, precum şi de perfecţionare a personalului implicat.

Proiectul de faţă se constituie în prima iniţiativă funcţională care se propune pentru finanţare, cu scopul unei mai bune reglementări a politicilor publice şi a planificării strategice la nivelul administraţiei publice locale.

Administraţia publică locală a mai avut o iniţiativă în acest domeniu, care nu a avut finalitate, lipsindu-i elemente de bază precum: asistenţă tehnică de specialitate, competenţă la nivelul factorilor de interes, coordonare participativă a procesului de elaborare şi implementare.
Prezenta iniţiativă va fi continuată prin intermediul infrastructurii şi a resurselor umane formate în cadrul activităţilor proiectului, prin implementarea obiectivelor identificate ca prioritare (identificarea şi gestionarea de proiecte cu surse de finanţare externe) şi prin revizuirea periodică a conţinutului strategiei şi a politicilor publice rezultate.
Prezenta cerere îşi propune pe scurt:
formarea de competenţe la nivelul principalilor angajaţi în cadrul administraţiei publice locale şi a instituţiilor subordonate acesteia în domenii ca: planificare strategică, formulare şi implementare de politici publice, implementarea şi dezvoltarea de parteneriate inter-instituţionale, elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare externă; elaborarea şi asumarea unui document strategic care va conţine principalele direcţii de acţiune care va conţine atât prioritizarea obiectivelor de dezvoltare, operaţionalizarea acestora, identificarea de posibile programe şi surse de finanţare.


Finanţator:

Fondul Social European Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Axa Prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”
Domeniul Major de Intervenţie 1.1: „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”
Operaţiunea 4: „Strategii de Dezvoltare Locală”

Titlul cererii de finanţare: „Revizuirea şi actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a oraşului Bălan”

SMIS: 12864, nr. contract de finanţare: 223/16.11.2010

Durata de implementare a proiectului: 12 luni: prima zi de implementare – 16.11.2010


Valoarea totală eligibilă a proiectului este de: 641.596,63 din care, valoarea finanţării nerambursabile: 628.764,70 iar Contribuţia Consiliului Local Bălan este de: 12.830,93.

Concluzii:

Implementarea cu succes a activităţilor acestui proiect ar aduce multiple beneficii atât administraţiei publice locale a oraşului Bălan, cât şi întregii comunităţi. Elaborarea unei strategii de dezvoltare coerente, pregătirea personalului cheie responsabil de elaborarea, actualizarea şi implementarea strategiei, precum şi crearea unui birou de proiecte la nivelul comunităţii vor constitui principalul generator de dezvoltare locală, în condiţiile în care, bugetele proprii sunt insuficiente pentru a acoperi necesarul de investiţii şi cheltuieli ale comunităţii.